• Organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije u oblasti teritorijalne saradnje.
  • Objavljuje publikacije o pitanjima koja se odnose na teritorijalnu saradnju, u skladu sa zakonom;
  • Organizuje stručnjake za rad na edukaciji svojih članova i ostalih zaintrsovanih za oblast teritorijalne saradnje;
  • Sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima, nevladinim i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave teritorijalnom saradnjom
  • Organizuje javna zagovaranja na temu teritorijalne saradnje
  • Aktivno se bavi promocijom teritorijalne saradnje,
  • Organizuje istraživanja vezana za razvoj teritorijalne saradnje;
  • Aktivno se zalaže za jednakost svih građana i protiv je svih vidova diskriminacije.
  • Aktivno radi na promociji i razvoju prekogranične oblasti istočne Srbije i severo-zapadne Bugarske;
  • Organizuje javna zagovaranja na temu promocije i razvoja teritorijalne saradnje